دومین رویداد هفته ایران دیجیتال برگزار شد


دومین رویداد “هفته ایران دیجیتال ” با شــعار (تحول دیجیتال؛ تغییر تکنولوژی یا اســتراتژی) و با هدف شــکل‌گیری فضای مناســب و مســیر روشن برای فعالان اقتصادی و نیز بررســی تحولات ایجاد شــده در بخش‌هــای مختلــف صنعــت، از تاریــخ ۷ الی ۱۱ آذرماه برگزار شد.

 

هفته ایران دیجیتال در یک نگاه

برای رسیدن به ایران دیجیتال به نظــر می‌رســد چالش اصلی در تحــول دیجیتال به عنــوان یکــی از دغدغه‌هــای مطــرح در فضای کســب‌وکار کشور، نه در اســتفاده از ابزارهای نوین تکنولوژیکی، بلکه با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کلان کشــور، در تغییر و تحول در اســتراتژی‌های کار است که چگونه منجر به کسب درآمدزایی بیشتر و یا کاهش هزینه چشم‌گیر شود.

از آنجــا که مباحث مرتبط بــا تحول دیجیتال فقط  محدود به یک صنعت خاص و یک قشر خاص نیست⸲ همواره صنایع مختلف مانند انرژی، حمل ونقل ،ICT، کشاورزی و خدمات شهری از یک بعد و شرکت‌های بزرگ و استارتاپ‌ها از بعد دیگر در معرض امواج این تحول قرار دارند.

در رویداد سالانه هفته ایران دیجیتال تلاش می‌شود برنامه‌های مناسب و کارآمدی برای همه ذی‌نفعانی که در معرض امواج تحولات دیجیتال قرار دارند، تهیه و اجرا شود.

شما می‌توانید گزارش کامل این رویداد را اینجا بخوانید.