چهل و هشتمین نشریه طیف برق - ویژه نامه نمایشگاه صنعت بومی سایبری- منتشر شد