اعضای هیئت تحریریه

 • نام و نام خانوادگی:محمد کشوري

  سمت:سردبير

  پست الکترونیک:

 • نام و نام خانوادگی:فرهاد توکل همداني

  سمت:شوراي هيئت تحريريه

  پست الکترونیک:tavakol@teyf.ir

 • نام و نام خانوادگی:مریم پرستش

  سمت:عضو هیأت تحریریه

  پست الکترونیک:parastesh@teyf.ir

 • نام و نام خانوادگی:علی رحمانپور

  سمت:عضو هیأت تحریریه

  پست الکترونیک:

 • نام و نام خانوادگی:عبدالمجید آقامحمدی

  سمت:عضو هیأت تحریریه

  پست الکترونیک:mohammadi@teyf.ir