مطالعات بازار و تحلیل اطلاعات و آمار

مطالعات بازار و تحلیل اطلاعات و آمار

گروه آمار و تحليل اطلاعات طيف در راستای ارتقاء سطح کمي و کيفی فناوری های نوين، آغازگر راهي نو در بخش گردآوری و پيش بيني اطلاعات تخصصي ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، خدمات زير را ارائه ميکند:

انجام نظر سنجی هاي تخصصی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه گزارش ها و آمارهای سالانه از وضعيت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور شامل بخش های:

  • سرويس هاي ارزش افزوده
  • خدمات دولت الکترونيک، پرداخت الکترونيکف پرداخت سيار و ...
  • باند وسيع ثابت و سيار:DSL، FTTx، WiMAX، LTE، 3G
  • سرويس ها و خدمات نوين تلويزيوني:DVB، Mobile TV، IPTV
  • بررسي روند تغييرات آمار و اطلاعات بازار جهاني در بخش هاي مخابراتي شامل
  • روند تحولات در تجهيزات نهايي کاربر
  • تعرفه خدمات ICT در کشورهاي جهان
  • شاخص هاي مخابراتي به تفکيک قاره و کشور
  • آمار و اطلاعات سرويس دهندگان مخابراتی، توليد کنندگان تجهيزات و تامين کنندگان محتوا در کشورهای مختلف

بازگشت