مشاوره فنی

مشاوره فنی

مشاوره فنی

ü      مطالعه و بررسي انواع فناوري‌ها در بخش باندوسيع چون؛ DSL، FTTx، WiMAX، LTE، 3G

ü      ارائه سرويس‌ها و خدمات فناوري‌هاي‌نوين در پخش تلويزيوني چون؛ استانداردهاي DVB،Mobile TV، IPTV 

از جمله موضوعات فنی است که  گروه مشاوره فنی طیف طی سالهای اخیر بر آن متمرکز بوده است.

بازگشت